Reglement

Algemeen

Dit reglement is opgemaakt door de commissie van de LIMO 2015 op 13 februari 2015. De LIMO-commissie kan te allen tijde afwijken van het reglement. Opmerkingen, vragen en klachten omtrent het reglement kunnen aan de LIMO-commissie worden gericht.

Samenstelling studententeams

Een studententeam moet bestaan uit maximaal vier personen, die allen studeren aan een universiteit of hogeschool in Nederland of België. Elk team moet bestaan uit tenminste twee eerste- of tweedejaars studenten, en maximaal één teamlid mag vierdejaars of hoger zijn. Hierbij worden jaren wiskunde- en andere bètastudies geteld, niet studievoortgang. Ter voorbeeld: een team bestaande uit één vierdejaarsstudent, één derdejaarsstudent en twee tweedejaarsstudenten wordt toegestaan, maar een team dat bestaat uit één eerstejaarsstudent en drie derdejaarsstudenten niet.
Teams die uitsluitend bestaan uit studenten van hogescholen worden toegestaan, onafhankelijk van de studieduur. Voor gemengde HBO/universitaire teams mogen studenten van hogescholen één jaar van de studieduur aftrekken. Teams van afwijkende samenstelling kunnen zich inschrijven als "team buiten mededinging". Deze nemen wel deel, maar kunnen niet winnen, en krijgen geen officiële klassering.

Samenstelling bedrijventeams

Een bedrijventeam moet bestaan uit maximaal vier personen. Deze teams kunnen zich inschrijven als "bedrijventeam". Deze nemen wel deel, maar kunnen niet winnen, en krijgen geen officiële klassering. Als er voldoende bedrijventeams meedoen, zal er een apart klassement gemaakt worden.

Inschrijfprocedure en selectie deelnemers

Alle teams dienen zich vooraf in te schrijven voor de wedstrijd via de site van de LIMO 2015. Inschrijven gaat goed tot 15 mei. Later inschrijven is mogelijk, maar we kunnen niet garanderen dat je team dan mee kan doen met bijvoorbeeld de wedstrijd of het diner. De LIMO-commissie beslist welke teams mogen deelnemen, maar zal proberen alle teams mee te laten doen. Indien er te veel teams zijn, zullen eerst de teams buiten mededinging afvallen. Mocht dit onvoldoende blijken, zal allereerst het aantal teams beperkt worden tot een vast aantal voor iedere onderwijsinstelling. De eventueel hierna overgebleven plekken worden verloot.

Kosten

Deelname aan de LIMO kost €5 per team voor studententeams. Dit bedrag moet op de dag zelf contant worden betaald. Voor een bedrijventeam kost deelname €100, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Reiskostenvergoeding

Deelnemers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding, voor zover niet gedekt door hun Studenten OV-kaart. We verwachten dat deelnemers zoveel mogelijk van hun vrij reizen en hun korting gebruik maken. De reiskostenvergoeding bedraagt maximaal €20 per persoon en moet bij de ontvangstbalie geclaimd worden. In beginsel komen alleen reizen per openbaar vervoer in aanmerking voor vergoeding, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Wedstrijd

Alle opgaven zijn in het Nederlands. Tijdens de wedstrijd mag er overleg plaats vinden tussen leden van hetzelfde team, maar niet met mensen daarbuiten. Gebruik van boeken, aantekeningen, telefoons, grafische rekenmachines en computers is niet toegestaan. In geval van (verdenking van) fraude of ander ongeoorloofd gedrag kan een team worden gediskwalificeerd. Antwoorden dienen op aparte blaadjes, per opgave, te worden ingeleverd. Voor elke opgave kan een maximaal aantal punten worden gehaald, maar ook een deel daarvan. Het team met de meeste punten wint.